Obnovení provozu základní školy

 • Od 25. května 2020 bude otevřena škola formou školní skupiny
 • Školní docházka nebude povinná, bude na základě dobrovolnosti
 • Distanční vzdělávání (on line) bude probíhat nadále jako dosud
 • Složení skupiny žáků je neměnné od 25. 5. do 30. 6. 2020. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k 25. 5. 2020. Maximální počet žáků ve skupině žáků je 15 s tím, že je nezbytné dodržet zásadu jeden žák v lavici ve třídě. Rozmístění lavic ve třídě bude dle stanoveného odstupu mezi žáky –2 metry
 • Škola vede evidenci o docházce žáků do školní skupiny. V případě nepřítomnosti žáka delší než 3 dny, žádá škola informaci od zákonného zástupce o důvodech nepřítomnosti a o tom, zda bude žák nadále do skupiny docházet. Absence se nezapočítává do absence uváděné na vysvědčení žáka
 • Vzdělávací aktivity jsou organizovány pravidelně každý pracovní den. Je zcela v kompetenci ředitelky školy rozhodnout o tom, jaké vzdělávací a zájmové aktivity a v jakém rozsahu budou realizovány.
 • Výuka tělesné výchovy není možná.
 • Aktivity mimo areál školy nejsou možné.
 • Začátek a konec vzdělávacích aktivit během dne stanoví ředitelka školy.
 • Přijetí dítěte do školní skupiny bude podmíněno podepsáním čestného prohlášení zákonným zástupcem dítěte o nerizikovosti žáka a dalších osob, které s ním sdílejí společnou domácnost. Podepsané čestné prohlášení se bude odevzdávat až v den nástupu do školy.

Cesta do školy a ze školy

 • Při cestě do školy a ze školy se na žáky a doprovod vztahuje pravidlo zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (rouškou).

Příchod ke škole a pohyb před školou

 • Minimalizujte shromažďování osob před školou.
 • Před školou dodržujte odstupy 2 metry.
 • Pro všechny osoby nacházející se před budovou školy platí povinnost zakrytí úst a nosu.
 • Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.

V prostorách školy

 • K pobytu budou děti přijímány jen zdravé, bez příznaků respiračního onemocnění (kašel, rýma, teplota).
 • Neprodleně po přezutí a převlečení si musí každý důkladně (20 až 30 sekund) umýt ruce vodou a tekutým mýdlem. Toalety musí být vybaveny tekoucí pitnou vodou, mýdlem v dávkovači, nádobou na dezinfekci a jejím dávkovačem a jednorázovými papírovými ručníky pro bezpečné osušení rukou.
 • Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.
  Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.
  Škola je oprávněna vymezit prostory, ve kterých se žáci mohou pohybovat.
 • Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny.
 • Pro pobyt venku budeme využívat školní zahradu

Ve třídě

 • Žáci a pedagogičtí zaměstnanci roušky ve třídě nosit nemusí (rozhodnutí je ale na pedagogovi), pokud je dodržena bezpečná vzdálenost 2 metry.
 • Budeme dostatečně větrat pobytové prostory čerstvým vzduchem.
 • Ve zvýšené míře bude zajištěn úklid všech prostor a desinfekce hygienických zařízení, důkladné čištění a desinfekci ploch a předmětů, kterých se žáci či pracovníci dotýkají, a to podle potřeby i během dne.

Školní stravování

 • Pokrmy vydává personál včetně čistých příborů. Strávníci si sami jídlo a pití nenabírají a neberou si ani příbory.
 • Při stravování jsou zajištěny obvyklé rozestupy jako ve třídě.
 • Rouška se odkládá pouze při samotné konzumaci jídla a pití, a to do vlastního sáčku.
  Před vstupem do jídelny si každý žák umyje ruce či použije dezinfekci na ruce.